Tiếp cận đối tác

Bạn và tổ chức của bạn có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc quảng bá rộng rãi về Quỹ Cứu Trợ Người Nhập Cư Washington COVID-19.

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy nhiều dụng cụ và tài liệu khác nhau, bao gồm một bộ dụng cụ đầy đủ với đề nghị, áp phích, truyền đơn và nhiều nữa. Tải xuống, in và tùy chỉnh chúng để đáp ứng nhu cầu của tổ chức bạn.

Nếu bạn có câu hỏi hoặc muốn ủng hỗ về việc quảng bá, xin liên hệ: eprobus@pyramidcommunications.com

Bộ dụng cụ nhắn tin

Bài đăng trên mạng xã hội

Áp phích

Áp phích (tùy chỉnh biểu tượng và số điện thoại)

Bưu thiếp

Bưu thiếp (tùy chỉnh biểu tượng và số điện thoại)

Truyền đơn cho di động


Truyền đơn cho di động (tùy chỉnh biểu tượng và số điện thoại)

Truyền đơn để in


Truyền đơn để in (tùy chỉnh biểu tượng và số điện thoại)

Washington COVID-19 Immigrant Relief Fund
Contact Us
Supported and funded by the Washington State Department of Social and Health Services