Quỹ Cứu Trợ Người Nhập Cư COVID-19 Washington

Cứu trợ khẩn cấp COVID-19 — bởi và cho người nhập cư

Là những người nhập cư, chúng tôi đã xem Washington là quê hương của mình. Nếu bạn là người nhập cư đang trải qua thời kỳ khó khăn vì COVID-19 và bạn không đủ điều kiện để được cứu trợ tài chính liên bang hoặc bảo hiểm thất nghiệp, quỹ này là dành cho bạn.

Các đơn xin quỹ hiện đã đóng.

Cập nhật

Quỹ Cứu Trợ Người Nhập Cư COVID-19 Washington là gì?

Chúng tôi là những người nhập cư chăm sóc lẫn nhau. Quỹ cứu trợ tài chính COVID-19 này được tạo ra do và dành cho người nhập cư.

Tìm hiểu thêm về ngân quỹ
Washington COVID-19 Immigrant Relief Fund
Contact Us
Supported and funded by the Washington State Department of Social and Health Services