Pag-abot sa mga Katuwang

Ikaw at ang iyong organisasyon ay maaaring gumanap ng kritikal na tungkulin sa pagpapakalat ng impormasyon tungkol sa Pondo ng Pantulong sa COVID-19 Para sa Imigrante sa Washington.

Ikaw at ang iyong organisasyon ay maaaring gumanap ng kritikal na tungkulin sa pagpapakalat ng impormasyon tungkol sa Pondo ng Pantulong sa COVID-19 Para sa Imigrante sa Washington.

Kung mayroon kang tanong, o gusto ng suporta sa pagpapakalat ng impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa: eprobus@pyramidcommunications.com

Toolkit para Magmensahe

Posts para sa Medyang Sosyal

Karatula

 Karatula (pasadyang tatak at numero sa telepono)

Polyetong Mobile

Polyetong Mobile

Printadong Polyeto

Printadong Polyeto (pasadyang tatak at numero sa telepono)

Postcard

Postcard (customize logo and phone number)

Washington COVID-19 Immigrant Relief Fund
Supported and funded by the Washington State Department of Social and Health Services