Pondo ng Pantulong sa COVID-19 Para sa Imigrante sa Washington

Mga aplikasyon para sa pondo ay magbubukas sa Setyembre 19. Mag-sign-up para sa mga update.

Tumanggap ng mga Update
Washington COVID-19 Immigrant Relief Fund
Supported and funded by the Washington State Department of Social and Health Services