Pondo ng Pantulong sa COVID-19 Para sa Imigrante sa Washington

Pantulong sa kagipitan dahil sa COVID-19 -- galing sa mga imigrante para sa mga imigrante.

Tayo ay mga imigrante na naninirahan sa estado ng Washington. Kung ikaw ay isang imigrante na nakakaranas ng kahirapan dahil sa COVID-19, at ikaw ay hindi kwalipikado para sa pederal na tulong pinansyal o seguro dahil sa kawalaan ng trabaho, ang pondong ito ay para sa iyo. 


Mag-apply ka sa Pondo ng Pantulong sa COVID-19 Para sa Imigrante sa Washington at tumanggap ng isang beses na $1,000 na direktang bayad (hanggang $3,000 kada kabahayan).


Kung kailangan mo ng tulong, mag-click dito, o tumawag sa 1-844-724-3737 (Lunes hanggang Biyernes 9 AM – 9 PM).
Mag-apply ngayon

Ano ang Pondo ng Pantulong sa COVID-19 Para sa Imigrante sa Washington?

Kami ay mga imigranteng gustong tumulong sa isa’t isa. Ang pondo ng pagtulong sa kagipitan dahil sa COVID-19 ay ginawa ng mga imigrante para sa mga imigrante.

Maraming alamin pa tungkol sa pondo
Washington COVID-19 Immigrant Relief Fund
Contact Us
Supported and funded by the Washington State Department of Social and Health Services