Madalas na mga Tanong

Have a question not answered here? Please email relief@immigrantreliefwa.org

Magkano ang matatanggap ko sa pamamagitan ng pondong ito?

Maaari kang mag-apply upang tumanggap ng isang beses na direktang bayad na $1,000 kada tao, na may pinakamataas na $3,000 sa kabahayan. Maaari mong matanggap ang pera bilang cashier’s check o gift card (Visa).

Sino ang maaaring mag-apply?

Upang mag-apply para sa pondo, dapat ikaw ay:

 • Hindi bababa sa 18 taong gulang
 • Nakatira sa Washington
 • Sobrang naapektuhan ng pandemya (tulad ng nawalan ng trabaho, nahawa ng virus, o nangangalaga ng miyembro ng pamilya na nahawa)
 • Hindi kwalipikado na tumanggap ng pederal na pondong estimulo o seguro sa kawalan ng trabaho dahil sa katayuan sa imigrasyon

Ang mga aplikasyon ay tatanggapin sa batay na “unang dating, unang pagsisilbihan” dahil ang buong pondo ay limitado. Uunahin namin ang mga may pinakamatinding kailangan.

Puwedeng bang mag-apply ang ibang taong nakatira sa bahay ko?

Oo, maaaring mag-apply ang sino mang nasa bahay mo kung kwalipekado sila sa pondo at mahigit na 18 taon ang edad. Bawat isa ay kailangang kumpletuhin ang kanilang aplikasyon. Hindi mahigit na 3 tao sa bahay ang makakatanggap ng bayad (pinakamatas hanggang $3,000 sa kabahayan).

Naiiba ba ito kaysa sa pondo ng tulong sa Seattle?

Oo Ang Seattle COVID-19 Disaster Relief Fund para sa mga Immigrant ay para sa mga taong naninirahan sa Seattle. Ang Washington COVID-19 Immigrant Relief Fund ay para sa sinuman sa Washington. Kung nakatira ka sa Seattle, maaari kang mag-apply para sa parehong mga pondo.

Paano ako mag-apply?

Maaari kang mag-apply online, sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono, o sa pamamagitan ng koreo. Lahat ng tatlong opsyon ay magagawa sa Tagalog. Ang huling araw sa pag-apply ay Disyembre 6.

Bago ka mag-apply, dapat mong:

 1. Ipunin ang iyong kinakailangang pagkakakilanlan at dokumentasyon sa paninirahan . Mapag-aaralan mo ang listahan ng aprubadong mga materyales sa immigrantreliefwa.org 
 2. Kalkulahin ang karaniwang buwanang kita ng iyong sambahayan.
 3. Pindutin ang pindutan na “APPLY” sa pahina ng aplikasyon pagkatapos ay pumunta sa pindutan na “REGISTER” at gumawa ng Account sa SurveyMonkey. Ilang minuto pagkatapos mong magpadala ay makakukuha ka ng email upang matiyakin ang iyong account. Kailangan mong maberipikahin ang iyong account.
 4. Kumpletuhin ang lahat ng mga tanong sa aplikasyon. Maaaring matagal ito. Maaari mong i-save ang iyong aplikasyon at bumalik anumang oras.
 5. Kapag tapos ka na sa iyong aplikasyon, hanapin ang malaking berdeng pindutan na “SUBMIT” rupang isumite ang iyong aplikasyon.

Pagkatapos mong mag-apply, mangyaring tiyakin na tingnan ang iyong inbox sa email o junk email folder para sa iyong kumpirmasyon. Makakukuha ka rin ng text message na kumpirmasyon sa araw na isinumite mo ang iyong aplikasyon. Maaari kang mag-log in uli at tingnan ang katayuan upang malaman kung ang iyong aplikasyon ay nirerepaso at kung ipinagkakaloob sa iyo ang pagpopondo. Mangyaring isumite ang iyong aplikasyon nang isang beses lamang.

Kung hindi mo gustong kumpletuhan ang aplikasyon sa online, imprentahin mo ang aplikasyong ito at ipadala ng koreo sa P.O. Box #84327, Seattle WA 98124. 


Kung ikaw ay hindi makausad, tumawag sa 1-844-724-3737 (Lunes hanggang Biyernes 9 AM – 9 PM) para sa tulong sa iyong aplikasyon. Ang suporta ay makukuha sa maraming wika.


Pagkatapos mong mag-apply, makatatanggap ka ng mga update tungkol sa iyong aplikasyon sa pamamagitan ng email at text. Aabisuhan ka kung ang iyong aplikasyon ay tinanggap sa loob ng 3 linggo ng pag-apply. Kung ang iyong aplikasyon ay tinanggap, makatatanggap ka ng bayad sa loob ng 2 linggo pagkatapos nito.

Limitado ang ating pondo, kaya hindi lahat ng mag-apply ay makakukuha ng tulong sa ngayon.

Anong mga dokumento ang kailangan kong ilapat?

Ito ang mga dokumento na maaari mong gamitin sa iyong aplikasyon upang patunayan ang iyong pagkakakilanlan at iyong paninirahan sa Estado ng Washington. Mangyaring tiyakin na mayroon kang malinaw na kopya ng alinman sa:

 1. Isa mula sa Listahan A, o
 2. Isa mula sa kapwang Listahan B at Listahan CListahan A: Mga Dokumento sa Paninirahan & PagkakakilanlanListahan B: Mga Dokumento sa Pagkakakilanlan Listahan C: Dokumento sa Paninirahan

 •  Kard sa pagkakakilanlan sa Estado ng Washington na nagpapakita ng buong pangalan at tirahan sa estado ng Washington
 • Lisensya sa Pagmamaneho sa Estado ng Washington na nagpapakita ng buong pangalan at tirahan sa estado ng Washington
 • Kasalukuyang kard ng pagkakakilanlan ng estudyante mula sa eskuwelahang matatagpuan sa estado ng Washington
 • Anumang singil sa kabayaring bahay na nagpapakita ng iyong buong pangalan at tirahan sa estado ng Washington
 • Singil sa cell phone o singil sa internet na nagpapakita ng iyong buong pangalan at tirahan sa estado ng Washington
 • Pahayag ng seguro na nagpapakita ng iyong buong pangalan at tirahan sa estado ng Washington
 • Pahayag ng banko na nagpapakita ng iyong buong pangalan at tirahan sa estado ng Washington
 • 2Pahayag ng buwis sa 2019 na nagpapakita ng iyong buong pangalan at tirahan sa estado ng Washington
 • Paystub mula sa employer na nagpapakita ng iyong buong pangalan at iyong address ng paninirahan sa estado ng Washington
 • Resibo ng renta na nagpapakita ng iyong buong pangalan at address sa estado ng Washington
 • Kard ng pagkakakilanlan mula sa anumang paaralan
 • Pasaporte mula sa anumang bansa
 • Kard sa konsulado
 • Katibayan ng kapanganakan
 • Internasyunal na Lisensya sa
 • Metro card na may larawan 
Pinirmahan at pinetsahang sulat* na nagsasaad ng buong pangalan at numero ng telepono ng taong sumulat ng sulat mula sa sumusunod na mga entidad:
 • Kasero na kinikilala ang paninirahan sa WA
 • Isang kinatawan mula sa iyong lugar ng pagsamba na kinikilala ang paninirahan sa WA

*You may use this letter template for this application. 

 Ligtas ba ang aking impormayson?

PHindi boluntaryong ibabahagi ang personal na impormasyon sa pamahalaan, ICE, tagapagpatupad ng batas, iyong kasero, iyong pinapasukan, o sa iba pa. Lahat ng impormasyon ay ligtas na nakatabi sa isang encrypted na pormat kaya hindi ito makukuha.Ayon sa aming kontrata sa Estado ng Washington, ang mga taong may akses lamang sa personal na impormasyon ng aplikante ay ang Scholarship Junkies (ang organisasyon sa komunidad na nangangasiwa ng pondo), Fair Work Center, at ang Seattle Credit Union (na magbabahagi ng pera). Hindi namin ibabahagi ang iyong impormasyon sa kanino man. Ngunit kung mayroong legal na subpoena, maaaring legal kaming kinakailangan na maglabas ng personal na impormayson. Malabo na mangyayari ito, ngunit hindi imposible.

Paano pinangangasiwaan ang pondo?

Ang pondo ay pinangangasiwaan ng mga organisasyon sa komunidad na pinamumunuan ng mga imigrante sa Washington-ang parehong mga tao na nagtawag para mabuo ang pondo. Ito ay suportado at pinopondohan ng Kagawaran ng mga Serbisyong Panlipunan at Kalusugan ng Estado ng Washington.

Mapipigilan ba ako ng makuha kong pera sa pondong ito sa hinaharap kong pagkuha ng visa o green card dahil sa panuntunan sa pampublikong pananagutan?

Hindi. Ang tulong mula sa pondong ito ay itinuturing na isang beses na tulong sa kaluwagan sa sakuna at dapat hindi ituring na kasama sa panuntunan sa pampublikong pananagutan. Hindi dapat maapektuhan ng pagtanggap ng tulong mula sa pondong ito ang iyong kakayanang makakuha ng green card.

Washington COVID-19 Immigrant Relief Fund
Contact Us
Supported and funded by the Washington State Department of Social and Health Services