Deeqda Gaargaarka Soogalootiga Washington ee COVID-19

Deeqda Gargaarka Degdega COVID-19— ee ka timid looguna tallogalay soogalootiga. 

Soogalootiga hadaan nahay, waxaan Washington ka dhiganay gurigeena. Haddii aad tahay soogalooti wajahayo waqtiyo adag COVID-19 awgii, isla markaana aadan u qalmin gargaarka dhaqaalaha faderaalka ama cayrta  shaqo la’aanta, deeqdaan adiga ayaa laguugu tallogalay. 

Codso Deeqda Gaargaarka Soogalootiga Washington ee COVID-19 oo hel $1,000 lacagta bixinta tooska ah ee halka waqti (illaa $3,000 gurigiiba).

Codso 6-da Diseembar


Haddii aad caawimaad u baahan tahay, guji halkan, ama wac 1-844-724-3737 (Isniin ilaa Jimce 9:00 am – 9:00pm).
Codso hadeer

Waa maxay Deeqda Gaargaarka Soogalootiga Washington ee COVID-19?

Waxaan nahay soogalooti is caawinaya. Deeqdaan Gargaarka Degdega COVID-19—waxaa aas aasay sidoo kalena loogu tallogalay soogalootiga.

Wax badan ka baro deeqda
Washington COVID-19 Immigrant Relief Fund
Contact Us
Supported and funded by the Washington State Department of Social and Health Services